Shromáždění představitelů sborů okresu Zlín 2018 Tisk
Napsal uživatel Vlastimil Nevařil   
Pondělí, 12 Listopad 2018 00:00

V sobotu 10. listopadu 2018 proběhlo v sále Kulturního domu v Lukově jednání "Shromáždění představitelů sborů okresu Zlín". Letošního zasedání se zúčastnilo 111 představitelů ze 116 pozvaných sborů, dále členové výkonného výboru, starostové okrsků, zasloužilí hasiči a funkcionáři a členové Okresní kontrolní a revizní rady. Jednání řídil náměstek starosty OSH Zlín doc. Ing. Michal Staněk, Ph.D. Mezi hosty jsme přivítali Tomáše Kulendu, místostarostu Obce Lukov a Jana Štalmacha, vedoucího Aktivu zasloužilých hasičů a funkcionářů okresu Zlín.

Účastníky shromáždění přivítal místostarosta Obce Lukov Tomáš Kulenda.

Starosta OSH Ing. Josef Bernátík zhodnotil činnost OSH Zlín za období od předchozího shromáždění představitelů sborů. V úvodu svého vystoupení uvedl: „Z celospolečenského i spolkového pohledu je rok 2018 i pro nás, členy SH ČMS, velmi významný. Oslavili jsme 100 let státnosti velmi zdařilými akcemi, ale osmičky v letopočtu se projevily v činnosti spolku i negativně – 18. 8. 2018 zemřel dlouholetý starosta Ing. Karel Richter. V návaznosti na závěry V. sjezdu jsou ve spolupráci s ústředními orgány státu nadále řešeny oblasti hasičské činnosti, které byly problémové a ztěžovaly naši práci." Starosta dále hovořil o konkrétních akcích v průběhu oslav 100 let státnosti, přípravě voleb nového starosty SH ČMS, vkládání fotek členů do centrální evidence SDH a s tím související výměnou členských průkazů, která musí být provedena do konce roku 2018. V hodnocení činnosti OSH se věnoval práci výkonného výboru, okresních odborných rad a Aktivu zasloužilých hasičů. Členská základna v okrese Zlín přesáhla sedm tisíc členů, počet registrovaných mladých hasičů je nejvyšší v celé ČR s počtem 2093 MH. Od začátku roku 2018 se počet členů zvýšil o 416 na aktuálních 7408 dobrovolných hasičů v okrese Zlín. Velmi potěšitelné je zastoupení mládeže do 18 let, jejichž podíl činí 28,25% a hasiči do 26 let tvoří dokonce 42,29% z celkového počtu. Starosta se krátce zmínil o termínu nahlášení změn členské základny ve sborech v návaznosti na placení členských příspěvků v roce 2019. Zdůraznil potřebu zaslání informací prostřednictvím elektronického formuláře „Hlášení termínů a akcí na rok 2019". V závěru poděkoval za podporu a pomoc při plnění úkolů a zdůraznil, že bez vstřícnosti Zlínského kraje, měst, obcí, KSH, SH ČMS a ostatních spolupracujících subjektů si nedovede představit fungování OSH, okrsků či SDH. Bez spolupráce a vzájemné pomoci bychom velmi těžce naplňovali poslání a hlavní zaměření činnosti SH ČMS. Požádal představitele jednotlivých sborů, aby poděkování předali také těm členům sborů, kteří se na hasičské práci v roce 2018 nejvíce podíleli.

Předsedkyně Okresní kontrolní a revizní rady Anastázie Jurášková přednesla hodnotící zprávu o činnosti rady s důrazem na hospodaření a provádění kontrolní činnosti v okrese. Poděkovala za správnost a úplnost veškeré dokumentace činnosti OSH Zlín a účelnost využití dotačních prostředků.

Hospodář OSH Vlastimil Nevařil předložil stav plnění příjmových a výdajových položek rozpočtu za 1-9/2018, které ukazují na vyrovnaný závěrečný účet hospodaření. Následně okomentoval návrh rozpočtu OSH Zlín na rok 2019, který je postaven jako vyrovnaný.

Byl projednán a schválen „Program jednání Výkonného výboru OSH Zlín na rok 2019" a „Plán činnosti – akcí na rok 2019". Potřebná pozornost byla věnována dokumentu k zajištění výročních valných hromad sborů a okrsků za rok 2018.

V diskusi vystoupili:

Vedoucí sekretariátu OSH Vlastimil Nevařil zdůraznil důležitost komunikace mezi sbory a OSH, kterou nelze bez aktuálních kontaktních údajů zajistit. Informoval o záměru změny systému zasílání zpráv do sborů a prezentování požadavků sborů na webových stránkách OSH.

Martin Holčík ocenil práci s historickou technikou ve sborech a informoval přítomné o pořádání celostátního setkání a soutěže parních stříkaček dne 15. 6. 2019 v Otrokovicích.

Vedoucí Aktivu ZH Jan Štalmach podrobně informoval o činnosti ZH v průběhu roku 2018.

Starosta OSH předal přítomným zasloužilým hasičům pamětní medaile k 100 letům Československa.

Předseda návrhové komise předložil návrh usnesení z jednání Shromáždění představitelů sborů, který byl schválen.

Závěrem řídící shromáždění poděkoval přítomným za spolupráci a podporu a požádal představitele sborů o předání poděkování také těm členům, kteří se na dobrých výsledcích v roce 2018 podíleli. Celé členské základně a jejich rodinám popřál klidný konec roku 2018 a úspěšný rok 2019.

Ve Zlíně dne 10. 11. 2018
Ing. Josef Bernátík, starosta OSH Zlín

Fotogalerie https://timil.rajce.idnes.cz/SPS_okresu_Zlin_2018_Lukov/